عملکرد ما

دسترسی سریع

معیارهای ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری معمولا بر اساس ارزیابی بازده و ریسک و برخی شاخصها یا نسبتهای شناخته شده جهانی صورت می گیرد.
ارزیابی عملکرد در دو سطح امکانپذیر هست. یکی در سطح یک سبد اختصاصی( پورتفوی سهام) و دیگری در سطح یک شرکت سبدگردان( Asset manager).
به عبارت دیگر در یک زمان یک سرمایه گذار یا یک سبدگردان قصد دارد وضعیت یک سبد اختصاصی ( پورتفوی سهام) را ارزیابی کند گاهی نیز هدف ارزیابی عملکرد یک شرکت سبدگردان می باشد.
در سطح سرمایه گذار و برای یک سبد اختصاصی شناخته شده ترین فرمول جهانی برای محاسبه بازده ،روش نرخ بازدهی پول وزنی( Money Weighted Rate of Return ) می باشد که به اختصار MWRR نامیده می شود.

جهت ارزیابی عملکرد یک شرکت سبدگردان نیز از نرخ بازدهی زمان وزنی( Time  Weighted Rate of Return ) استفاده می شود که به اختصار (TWRR) نامیده می شود و نشان می‌دهد که سبدگردان به طور متوسط تا چه حد در مدیریت سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود، موفق به کسب بازدهی برای سرمایه‌گذاران شده‌است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاران با توجه به بازدهی سبدگردان، می‌توانند عملکرد سبدگردان را ارزیابی نموده و در مورد سپردن مدیریت دارایی خود به سبدگردان تصمیم‌گیری کنند. سبدگردان، بازدهی سبد اختصاصی را به صاحب سبد(سرمایه‌گذار) مربوطه گزارش می‌کند، همچنین موظف است بازدهی شرکت سبدگردان را جهت اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر کند.

در ادامه نحوه محاسبه بازده یک سبد اختصاصی و بازده یک شرکت سبدگردان ذکر شده است. در این مطلب همه محاسبات با یک مثال بطور مفصل توضیح داده شده است.

محاسبه بازدهی سبد اختصاصی

روش محاسبه بازدهی سبد اختصاصی

برای محاسبه بازدهی هر سبد اختصاصی از رابطۀ زیر استفاده می‌شود:

بازدهی سبد اختصاصی iام در دورۀ t

ارزش سبد اختصاصی iام در پایان دورۀ t

ارزش سبد اختصاصی iام در ابتدای دورۀ t

جریان نقدی jام سبد اختصاصی iام در دورۀ t (افزایش سرمایه سرمایه‌گذار طی دوره به عنوان جریان نقدی ورودی و برداشت وی از سبد اختصاصی به‌عنوان جریان نقدی خروجی تلقی می‌شود. جریان نقدی ورودی با علامت مثبت و جریان خروجی با علامت منفی خواهدبود)

زمان باقیمانده (به روز) از تاریخ وقوع جریان jام سبد اختصاصی iام تا پایان دورۀ t

طول کل دورۀ زمانی مورد نظر t (به روز)

روش محاسبۀ بازدهی سبدگردان

ابتدا کل دورۀ مورد نظر براساس تاریخ وقوع جریان‌های نقدی (افزایش سرمایه یا برداشت سرمایه‌گذار) و تاریخ انعقاد قرارداد جدید سبدگردانی یا تاریخ خاتمه یک قرارداد سبدگردانی به زیر دوره‌های متعدد تقسیم می‌شود. بنابراین اگر جریان ورودی و خروجی در n تاریخ مختلف در طول دورۀ موردنظر، به وقوع بپیوندند، در نتیجه کل دوره به 1 + n زیر دوره تقسیم می‌شود که در آن زیر دورۀ اول از ابتدای دورۀ مورد نظر شروع شده و تا تاریخ وقوع اولین جریان نقدی ادامه می‌یابد و زیر دورۀ دوم از تاریخ وقوع جریان نقدی اول شروع شده و تا تاریخ جریان نقدی دوم ادامه می‌یابد و به همین ترتیب جریان نقدی دورۀ آخر از تاریخ وقوع آخرین جریان نقدی شروع شده و تا پایان دورۀ مورد نظر ادامه می‌یابد. برای مثال به نمودار زیر توجه شود :

پس از تقسیم کل دوره به زیر دوره‌های موردنظر، بازدهی هر زیر دورۀ nام به شرح زیر محاسبه می‌شود:

ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان iام (ارزش کل سبدهای اختصاصی سبدگردان) در انتهای زیر دورۀ nام (بدون در نظر گرفتن جریانات نقدی ورودی یا خروجی در انتهای دوره)

ارزش کل دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان iام (ارزش کل سبدهای اختصاصی سبدگردان) در ابتدای زیر دورۀ nام (با در نظر گرفتن جریانات نقدی ورودی یا خروجی در ابتدای زیر دوره )

پس از محاسبۀ بازدهی هر زیر دوره، بازدهی سبدگردان برای کل دورۀ موردنظر از رابطۀ زیر محاسبه می‌شود:

بازدهی سبد گردان iام در دورۀ t

بازدهی زیر دورۀ nام دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان iام

سالانه کردن نرخ‌های بازدهی

برای سالانه کردن هریک از بازدهی‌های محاسبه‌شده از فرمول زیر استفاده می‌شود :

بازدهی محاسبه‌ شده (TWRR یا MWRR) که قصد سالانه کردن آن وجود دارد در دورۀ t

بازدهی سالانه شده

طول دورۀ t به روز

چگونگی محاسبۀ ارزش دارایی‌های سبد اختصاصی

در محاسبۀ نرخ بازدهی سبداختصاصی و نرخ بازدهی سبدگردان به شرح این پیوست، لازم است ارزش سبد یا سبدهای اختصاصی در ابتدا و انتهای هر دورۀ مورد نظر محاسبه گردد. ارزش سبد یا سبدهای اختصاصی باید مطابق دستورالعمل نحوۀ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، محاسبه گردد و در اجرای این دستورالعمل نکات زیر در نظر گرفته‌شوند :

ریسک سبد اختصاصی (پورتفوی سهام)

توجه به بازده یک سبد اختصاصی ( پورتفوی سهام) بدون در نظر گرفتن ریسک آن اشتباه رایجی می باشد که اکثر سرمایه گذاران مرتکب می شوند به عبارتی ریسک و بازده در کنار هم باید مورد توجه قرار گیرند. بهترین معیار محاسبه ریسک یک سبد اختصاصی نیز محاسبه انحراف معیار بازده سبد(پورتفوی) می باشد.

روش محاسبه ریسک پورتفوی بشرح زیر می باشد :

واریانس بازده پرتفوی

واریانس بازده اوراق بهادار

انحراف معیار بازده اوراق بهادار

کواریانس میان بازدهی اوراق بهادار

ضریب همبستگی میان بازدهی اوراق بهادار

وزن هر یک از اوراق بهادار

با توجه به رابطه بالا ریسک پرتفوی  به سه عامل بستگی دارد :

همچنین اهمیت کوواریانس می تواند با اهمیت مجموع ریسک هر یک از اوراق بهادار برابر باشد به طوری که وقتی اوراق بهاداری به پرتفوی اضافه می شود متوسط کوواریانس میان این  اوراق بهادار و سایر اوراق بهادار موجود در پرتفوی خیلی مهم تر از ریسک خود اوراق بهادار است.

انواع ریسک ها

کل ریسک را می توان به دو قسمت تقسیم کرد : 

ریسک سیستماتیک

ریسک هایی هستند که موجب تغییر پذیری و نوسانات کل بازار می گردند. بطور مثال ریسک وقوع جنگ ، ریسکی است که در صورت وقوع بر همه اوراق بهادار تاثیر گذار خواهد بود و صرفا مربوط به شرکت یا شرکتهای خاصی نخواهد بود. مثال دیگر ریسک تغییرات نرخ بهره می باشد که بر روی بازده سهام همه شرکتها و سایر اوراق بهادار تاثیر گذار خواهد بود این نوع ریسک ها با تنوع سازی قابل حذف نیست.

ریسک غیر سیستماتیک

ریسک هایی هستند که به شرکت یا صنایع خاصی مربوط می باشند و با متنوع سازی سبد اختصاصی قابل مدیریت و حذف می باشد. برای نمونه احتمال اعتصاب کارکنان یک شرکت تنها بر روی عملکرد همان شرکت تاثیر گذار خواهد بود یا بعنوان مثال دیگر اعمال محدودیت در صادرات یا واردات یک محصول توسط دولت صرفا بر روی شرکتهای یک صنعت تاثیر گذار خواهد بود نه بر همه شرکتها. این نوع از ریسکها قابل مدیریت بوده و چنانچه در تشکیل پورتفو ( سبد اختصاصی) اصول علمی مدیریت پورتفو در نظر گرفته شود تا حد زیادی قابل حذف می باشد.

بطور مثال ریسک وقوع جنگ ، ریسکی است که در صورت وقوع بر همه اوراق بهادار تاثیر گذار خواهد بود و صرفا مربوط به شرکت یا شرکتهای خاصی نخواهد بود. مثال دیگر ریسک تغییرات نرخ بهره می باشد که بر روی بازده سهام همه شرکتها و سایر اوراق بهادار تاثیر گذار خواهد بود این نوع ریسک ها با تنوع سازی قابل حذف نیست. در مقابل برخی از ریسکها مربوط به شرکت یا صنایع خاصی خواهد بود و با متنوع سازی پورتفو ( سبد اختصاصی) قابل مدیریت و حذف می باشد. برای نمونه احتمال اعتصاب کارکنان یک شرکت تنها بر روی عملکرد همان شرکت تاثیر گذار خواهد بود یا بعنوان مثال دیگر اعمال محدودیت در صادرات یا واردات یک محصول توسط دولت صرفا بر روی شرکتهای یک صنعت تاثیر گذار خواهد بود نه بر همه شرکتها. این نوع از ریسکها قابل مدیریت بوده و چنانچه در تشکیل پورتفو ( سبد اختصاصی) اصول علمی مدیریت پورتفو در نظر گرفته شود تا حد زیادی قابل حذف می باشد.

هر چه تعداد اوراق بهادار موجود در پرتفوی بیشتر باشد میزان ریسک غیر سیستماتیک  کوچک تر شده و ریسک کل به ریسک سیستماتیک نزدیک تر می شود.

برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک اوراق بهادار و پرتفوی  که ریسک بازار  نیز نامیده می شود از ضریب بتا استفاده می کنند که به صورت زیر محاسبه می شود.

بتای اوراق بهادار

بتای پرتفوی

کوواریانس بین بازدهی اوراق بهادار و بازدهی بازار

واریانس بازدهی بازار

وزن هر یک از اوراق بهادار موجود در پرتفوی

معیارهای نسبی ارزیابی عملکرد​

جهت ارزیابی عملکرد یک سبد اختصاصی با در نظر گرفتن ریسک و بازده در کنار هم از نسبت هایی شناخته شده جهانی استفاده می گردد که در ادامه روش محاسبه آنها ذکر شده است.

معیار شارپ

ویلیام شارپ معیاری ترکیبی برای ارزیابی عملکرد پرتفوی ارائه کرد که نسبت پاداش به تغییر پذیری نام دارد و بر مبنای تئوری بازار سرمایه است ، این معیار به صورت زیر محاسبه می شود :

انحراف معیار بازده پرتفوی = ریسک کل پرتفوی

معیار ترینر

تقریبا همزمان با شارپ ، ترینر نیز معیار مشابهی را با نام نسبت پاداش به نوسان پذیری بازده ارائه کرد. ترینر نیز درصدد ایجاد ارتباط میان ریسک پرتفوی با بازده آن برآمد. با این حال ترینر با این فرض که پرتفوها به اندازه کافی متنوع هستند میان بازده کل وریسک سیستماتیک تمایز قائل شد .

بتای پرتفوی ( میانگین موزون بتای اوراق بهادار موجود در پرتفوی ) =ریسک سیستماتیک پرتفوی

با توجه به تشابه معیارهای شارپ و ترینر ، اگر پرتفوها به اندازه کافی متنوع سازی شده باشند این دو روش رتبه بندی یکسانی ارائه خواهند کرد ولی چنانچه پرتفوها به خوبی متنوع سازی نشده باشند ، نتایج دو روش متفاوت خواهد بود و استفاده از نسبت شارپ معیار بهتری برای ارزیابی عملکرد پرتفوها می باشد . تنوع پرتفوی معمولا از طریق همبستگی بازده پرتفوی با بازده شاخص بازار اندازه گیری می شود برای این منظور از ضریب تعیین یا R^2 برای نشان دادن تنوع پرتفوی استفاده می شود .ضریب تعیین درصد تغییر در بازده پرتفوی که توسط بازده بازار تبیین می شود را نشان می دهد هر چه این ضریب به یک نزدیک تر باشد پرتفوی دارای تنوع بالاتری می باشد.

معیار جنسن

یکی از معیار های مرتبط با ترینر معیار تفاوت بازده جنسن یا آلفا است. در نتیجه این دو معیار می توانند رتبه بندی یکسانی از عملکرد پرتفو ها ارائه کنند. معیار عملکرد جنسن بر اساس CAPM است.
آلفا تفاوت بین متوسط بازده پرتفوی با بازده پرتفوی مبنا می باشد .

بازده پرتفوی مبنا – میانگین بازده پرتفوی = آلفای پرتفوی

که بازده پرتفوی مبنا با استفاده از روش CAPM به صورت زیر محاسبه می شود:

بتای پرتفوی × صرف ریسک بازار + بازده بدون ریسک = بازده پرتفوی مبنا

بازده بدون ریسک – میانگین بازده بازار=صرف ریسک بازار

معیار نسبت ارزیابی (AR )

در این معیار ، آلفای پرتفوی بر ریسک غیر سیستماتیک پرتفوی تقسیم می شود . این معیار بازده غیر معمول هر واحد ریسک غیر سیستماتیک را که قاعدتا می تواند با نگهداری یک پرتفوی از شاخص بازار متنوع شود ، اندازه گیری می کند.

ضریب تغییرات (CV )

این ضریب از تقسیم انحراف معیار بازدهی پرتفوی بر میانگین بازدهی پرتفوی محاسبه می شود که نشان دهنده میزان ریسک به ازای هر واحد بازدهی است .

عملکرد شرکت سبدگردان آرکا

عملکرد ما در دوره های مختلف بشرح زیر بوده است: ( بروز رسانی : 1402/11/14ساعت : 15:30 )

شرحاز تاریختا تاریخبازدهی شرکت سبدگردان (TWRR)بازده بازار
۷ روز گذشته1402/11/071402/11/13(0.575) (0.764)
۳۰ روز گذشته1402/10/141402/11/13(3.309)(2.225)
۹۰ روز گذشته1402/08/141402/11/13(1.994) 5.405
۱۸۰ روز گذشته1402/05/141402/11/1345.5365.699
۳۶۵ روز گذشته 1401/11/141402/11/1381.73433.446
از تاریخ تاسیس تاکنون1400/03/111402/11/13187.72983.892

خدمات مدیریت دارایی سبدگردان آرکا

سبدگردانی اختصاصی

سبدگردانی اختصاصی

قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار، سبدگردانی نامیده می شود.
ادامه مطلب

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری نیز از جمله روشهای سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس می باشد.
ادامه مطلب

مشاوره سرمایه گذاری

مشاوره سرمایه گذاری

طبق قوانین و مقررات ارائه مشاوره سرمایه گذاری باید با اخذ مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گیرد.
ادامه مطلب