خدمات

سبدگردانی اختصاصی

سبدگردانی اختصاصی

قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه‌گذار، سبدگردانی نامیده می شود.
ادامه مطلب

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری

سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری نیز از جمله روشهای سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس می باشد.
ادامه مطلب

مشاوره سرمایه گذاری

مشاوره سرمایه گذاری

طبق قوانین و مقررات ارائه مشاوره سرمایه گذاری باید با اخذ مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گیرد.
ادامه مطلب